SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde: 1 – Derneğin adı ve merkezi

Türkiyede sigortacılıkla doğrudan doğruya veya dolayısı ile ilgili olanların katılımı ile kurulan “SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ” nin Merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Madde: 2 – Derneğin Amacı

Dernek; üyelerinin mesleki bilgilerini arttırmak, sigortacılık alanında çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle Türk sigortacılığının gelişmesine hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.

Madde: 3 – Derneğin Çalışmaları

Dernek amacına aşağıdaki çalışmalar yolu ile ulaşır :

Kongre, sempozyum, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek. Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen bu tip toplantılara katılmak, Ülkemiz ve Dünya sigortacılığını ilgilendiren konuları incelemek, Sigortacılığın genel ve özel sorunları hakkında doküman toplamak, Yayın yapmak, Benzer çalışmalarda bulunan yerli, yabancı ve uluslar arası kurum, kuruluş, müessese, teşekkül ve derneklerle iletişim ve ilişki kurmak, e) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve vakıfların, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda diğer Derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak amacı gerçekleştirmek gayesi ile platformlar oluşturmak, Amaçların gerçekleştirilmesi ve Türk sigortacılığına fayda sağlayacağına inanılması halinde vakıf kurmak.

Madde: 4 – Dernek Üyeliği

Derneğin iki çeşit üyeliği vardır. Asli üyelik Onursal üyelik

A- ASLİ ÜYELİK

1- ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ Fiil ehliyetine sahip, kanunun dernek üyeliği için aradığı şartları haiz, sigortacılık ile mesleki veya ilmi ilgisi bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel Kişiler derneğe üye olabilir. Ancak; derneklere üye olmaları izne bağlı olanlar çalıştıkları kurumdan izin almaları halinde üye olabilirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu; Dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde Üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Dernek Kendi arzusu ile ayrılmış üyeyi tekrar üyeliğe kabul edebilir. Ayrılan üyenin de yeniden üyeliğe dönme hakkı vardır.

2- ÜYELİKTEN ÇIKMA Her üye yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten çıkabilir. Ancak, ödediği aidatları geri alamaz ve herhangi bir hak da iddia edemez.

3- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a. Yıllık aidatlarını yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen altı ay içinde ödemeyen üyelerin,
b. Medeni haklarını kaybetmiş bulunan üyelerin,
c. Onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olanlar ile kamu hizmetlerini ifadan men edilmiş bulunan üyelerin, Dernek üyeliği sona erer ve üyelikten çıkarılırlar.
d. Yukarıdaki sebeplere ilaveten Yönetim kurulunca üyelikten kesin olarak çıkarılmasına karar verilen üyelerin de dernek üyeliği sona erer. Üyelikten çıkarılma sebeplerinin oluşması halinde; disiplin kurulunun görüşü alınmak sureti ile Yönetim kurulunca alınan kararla üyelikleri sona erenlerin durumları üyeye yazılı olarak bildirilir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların çıkarma kararına Genel kurul nezdinde itiraz hakları vardır. İtiraz halinde Üyelikten çıkarılma hakkındaki son kararı Genel Kurul verir.
e. Yukarıdaki sebeplerle üyelikten çıkarılanların kayıtları üye kayıt defterinden silinir. Bu kişiler Dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

B- ONURSAL ÜYELİK Sigortacılık alanında yetişmiş ve tanınmış kişiler ile Derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş, Türk sigortacılığına sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişiler, Derneğin beş asli üyesinin yazılı isteği ve Yönetim Kurulunun kararı ile onursal üye olurlar. Kabul tarihinden itibaren yapılacak Genel kurul toplantılarına katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur.

Madde : 5 – Genel Kurul

Genel kurul; derneğin en yetkili ve en yüksek karar organı olup, derneğe kayıtlı asli üyelerden oluşur, Genel Kurul; katılma ve oy hakkı bulunan asli üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan asli üye sayısı; Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az, olamaz, Genel kurul toplantısı; Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır, Genel kurul toplantıları; üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler; Yönetim kurulunca düzenlenen üye listesindeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler, Yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Açılışı müteakip Genel Kurulu yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur, f. Genel Kurul toplantısı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Genel Kurul Başkanlık Divanınca onaylanarak Yönetim Kuruluna verilir.

A- GENEL KURUL İKİ ŞEKİLDE TOPLANIR:

1- OLAĞAN GENEL KURUL: Olağan genel kurul iki yılda bir, Nisan ayında yapılır.

2- OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL: Dernek Yönetim Kurulu’nun, Denetleme Kurulunun veya oy hakkına sahip dernek Üyelerinden aidatlarını tamamen ödemiş olanların beşte birinin yazılı isteği üzerine Otuz gün içinde toplanır. Olağan üstü genel kurul gündemi toplantıyı istiyenlerce belirlenir ve değiştirilemez. Genel Kurul çağrısıYönetim Kurulu’nca yapılır.

B- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

C- KATILMA VE OY HAKKI: Genel Kurula, tüm kayıtlı üyeler katılır. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurul kararları, aksine bir hüküm bulunmadıkça oy çokluğu ile alınır. Tüzel kişi üyenin oyunu, tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi kullanır.

D- GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi Bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Ayrıca Genel Kurul gündemi ve adresli üye listesi Dernek Merkezinde herkesin Görebileceği şekilde ilan edilir. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

E- GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

a- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

b- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan vekili ile bir yazman seçilerek Divan heyeti oluşturulur.

c- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

d- Olağan Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu gündeme, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilânço, Tahmini bütçe, Denetleme Kurulu raporu Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibra’sının görüşülmesi, gelecek dönem Taslak bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, Yönetim ve Denetim Kurullarının, Seçimi maddelerinin konulması zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu uygun bulduğu konuları Genel Kurul gündemine koyabilir.

e- Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, disiplin cezaları ile ilgili kararlara itirazlar ve toplantıda hazır bulunan ve oy hakkına sahip üyelerin en az 1/10 i tarafından verilmiş yazılı önergeler ile görüşülmesi İstenilen konular, Genel Kurul Divan Başkanlığının oluşmasından sonra sunulabilir. Divan Başkanlığı, Genel kurulun Açılışını yaptıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önergeleri Genel Kurulun oylarına sunar, oylama sonucu olumlu çıkan öneriler gündemdeki seçim Maddesinden önce görüşülür. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildikten sonra değişiklik önergesi verilemez.

f- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile Başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

F- GENEL KURULDA OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ

a- Genel kurulda; Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylama usulü ile yapılır.
b- Oy kullanma işleminin bitiminde, adaylar aldıkları oy sayısına göre en çok oy alandan başlamak üzere sıralanır.En çok oy alandan başlayarak Asıl ve Yedek Üyeler tespit edilir.Eşit oy alınması halinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından kura çekilerek durum tespit edilir.

Madde: 6 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: Dernek organlarının seçilmesi Dernek tüzüğünün; Genel Kurula katılan oy hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin onayı ile değiştirilmesi. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilip edilmemesine ayrı ayrı karar verilmesi Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek dönem bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. Disiplin cezaları ile ilgili olarak gündeme alınmış itirazlar var ise görüşülerek karar verilmesi. Dernek için gerekli olan; Taşınır, taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması, kiralanması, üçüncü şahıslara devri veya Yönetim kurulunun borç alması veya vermesi, lokal açılması konularında Yönetim kuruluna yetki verilmesi. Derneğin amacına uygun faaliyetleri ile ilgili kararlar alınması ve alınan kararları uygulamak üzere bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Derneğin, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi. Derneğin, uluslar arası faaliyetlerde bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi. Derneğin Vakıf kurması ve izlenecek yöntem konusunda karar verilmesi. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması. Derneğin feshinin görüşülmesi halinde, Genel kurula iştirak eden, oy hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin oyu ile feshin kararlaştırılması.

Madde: 7 – Yönetim Kurulu

a- Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak iki yıl süre ile genel kurulca seçilir. b- Yönetim Kurulu: seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yaparak; bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman üyeyi belirler. c- Yönetim Kurulu Derneğin bütün çalışmalarını; derneğin temsilcisi ve sorumlusu olarak dernekler kanunu ile Dernek tüzüğü Hükümleri ve Genel kurulun karar ve tavsiyeleri çerçevesinde düzenlemek ve yönetmekle görevli ve bundan dolayı Genel kurula karşı sorumludur. d- Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde görev süresi içinde boşalma olması halinde, yedek üyeler Sırası ile asıl üyeliğe çağırılır . e- Yönetim kuruluna Çağrılacak yedek üye kalmaması ve asıl üye sayısı Yönetim Kurulu asıl Üye sayısının yarısı olan üç üyenin altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu görevden ayrılmış sayılır. Bu durumda kalan Yönetim Kurulu veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde seçimli olağan üstü genel kurul toplantı çağrısı yapılması zorunludur.

Madde: 8 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Seçimden sonraki ilk toplantıda; Derneğin nasıl ve hangi hallerde, hangi üyeler tarafından temsil edileceğini kararlaştırıp, karar defterine yazarak yetki paylaşımı yapmak, Dernek adına banka hesabı açmak, Hizmetlerin yürütülebilmesi için bağış, ayni ve nakdi yardım almak, kabul etmek, Muhasebe kayıtlarını, gelir, gider hesaplarını ve diğer yasal defterleri tanzim etmek, Dernek lokali açmak ve işletmek, Gerekli görülmesi halinde, müdür, avukat, muhasebeci, danışman tutmak ve bu kişilerle sözleşme yapmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmak, kurallar oluşturmak, yarışmalar düzenlemek, başarı ödülleri vermek, Gazete, dergi ve sair yayınlar çıkartmak, Türk vatandaşı olmayanların, dernek üyeliğine kabulü halinde bu üyeleri, yasal süreci içinde mülki idare amirliğine bildirmek, Çalışma raporlarını, gelecek döneme ait bütçeyi düzenleyerek Genel Kurula sunmak, Uygun gördüğü diğer konularda; Genel kurulun görüş ve onayını alarak gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak, Derneğin amacı doğrultusunda Genel kuruldan alınmış yetki çerçevesinde; her türlü taşınır, taşınmaz malların alım-satımını yapmak, amaca uygun inşaat yapmak yaptırmak, borç almak borç vermek ve uygun faaliyetlere destek sağlamak, Sigortacılığı ilgilendiren konularda panel, açıkoturum, konferans ve sempozyum düzenlemek, Sigortacılığın sorunları hakkında çalışmalar yaparak çözüm önerilerini ilgili birimlere iletmek, Derneğin amacı doğrultusunda, gerekli yasal izinleri alarak; Uluslar arası faaliyetlerde bulunmak üzere Ulusal, Uluslar arası kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle her konuda dayanışma ve işbirliği içinde bulunmak, ortak çalışma Grupları oluşturmak, proje hazırlamak, hazırlanan proje ve Çalışmalara mali destek sağlamak ayni ve nakdi yardım kabul etmek, ayni ve nakdi yardım yapmak, borç almak veya borç vermek Üzerinde çalışmalar yaparak Genel Kurulun görüş, tavsiye ve onayını alarak uygulamak, Disiplin suçlarını incelemek, disiplin kurulunun görüşü alınarak verilen kararı ilgilere tebliğ etmek.

Madde: 9 – Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu Üç asıl ve üç yedek üye olarak, iki yıl süre ile çalışmak Üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi arasından bir kişiyi Başkan seçer. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya sair sebeplerle boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda alınan oy sırasına göre yedek üyelerin çağırılması mecburidir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Denetleme kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülen çalışma konularını ve bu konular doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini takip eder. Defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

Madde: 10 – Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu Genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu Üyeleri seçimleri izleyen ilk beş gün içinde toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan Yardımcısı ile bir sekreter seçerler. Disiplin kurulu çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Disiplin kurulunda bir boşalma olması halinde bu boşluk sırası ile yedek üyeler tarafından doldurulur. Toplantı ve karar tutanaklarının onaylı bir örneği Yönetim kuruluna sunulur.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Disiplin kurulu; tüzüğün dördüncü maddesinde yazılı sebeplerle, Dernek üyeliğinden çıkarılması istenen üyelerle ılgili olarak Yönetim kurulunca yapılan başvuruları inceler ve çıkarılma ile ilgili görüşlerini Yönetim kuruluna bildirir.

Madde: 11 – Derneğin Gelir Kaynakları ve Giderleri

A. ÜYE AİDATLARI

Derneğe asli üye olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere ‘Giriş aidatı’ öderler. Giriş aidatı miktarı olağan Genel kurul toplantılarında, her yıl için ayrı ayrı tesbit edilir. Asli üyeler, her yıl için yıllık aidat öderler. Yıllık aidat miktarı olağan genel kurulca belirlenir. Tüzel kişi üyeler için giriş aidatı ile yıllık aidat miktarı, Genel kurul tarafından gerçek kişiler için tesbit edilen aidat miktarlarının on katıdır. Onursal üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınmaz. Üyeler, yıllık aidatlarını dernek saymanlığına veya derneğin banka hesaplarına yatırabilirler.

B. DERNEĞİN DİĞER GELİR KAYNAKLARI

Üyelerin yaptıkları bağışlar ve teberrular Gerçek veya tüzel kişilerin yaptıkları aynı ve nakdi bağış ve yardımlar. İlan, yayın ve reklâm gelirleri Dernek merkezinde veya Lokal işletmesinde veya sair alanlarda düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerden sağlanacak gelirler Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Derneğin amacı doğrultusunda giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Diğer kanuni gelirler

C. DERNEĞİN GİDERLERİ

Dönem bütçesindeki gider bölüm ve dilimlerine uygun olarak yapılan her türlü harcamalardır. Dernek organlarına seçilen üyeler’ Dernek çalışmalarıyla ilgili görevlerinden Dolayı herhangi bir ücret alamazlar. Ancak görevlendirmelerle ilgili yükümlülükler saklıdır.

Madde : 12 – Dernekte Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları, Dernekler yönetmeliğinin 31 ve 32. nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde ifade edilen şekli ile: A- İşletme hesabı esasına göre tutulacak Defterler: 1. Yönetim Kurulu Karar defteri 2. Üye kayıt defteri 3. Gelen giden evrak kayıt defteri 4. Demirbaş defteri 5. işletme hesabı defteri 6. Alındı Belgesi kayıt defteri B- Bilânço esasına göre tutulacak defterler: 1. A bendinin 1.2.3 ve 6.cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 2. Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan genel tebliğlerde tespit edilen esaslara göre yapılır.

C- Defterlerin tasdiki Dernekte tutulması ve bulunması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce İl dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde: 13 – Tüzük Değişiklikleri

Tüzük değişiklikleri Genel kurulca karara bağlanır. Yönetim kurulunca yapılacak değişiklik teklifleri tüzüğün beşinci maddesinde yazılı şartlara uyularak üyelere duyurulur. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin onayı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oylama ile yapılır.

Madde: 14 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun en geç yılda bir defa derneğin denetimini gerçekleştirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde: 15 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.

Madde: 16- Derneğin Feshi

Derneğin feshine, oy hakkına sahip katılımcı üyelerin 2/3 nün oyu ile Genel Kurulca karar verilir. a. Genel Kurulun, birinci toplantısında gerekli salt çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurulun ikinci toplantısına iştirak edenlerin sayısına (toplantı yeter sayısından az olamaz) bakılmaksızın derneğin feshi konusu görüşülebilir. Ancak bu toplantıda da katılanların 2/3 nün fesih kararı alması zorunludur Aksi takdirde dernek fesh edilemez. b. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından dernekler yönetmeliğinde belirlenen süre içinde Mülki idare amirliğine bildirilir. c. Fesh edilen derneğin; her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve nakdinin tasfiyesi için Genel Kurulda beş kişilik TASFİYE KURULU kurulur ve tasfiye işleri bu kurul tarafından yürütülür. Tasfiye kuruluna; son yönetim ve denetleme kurullarından iki üye ve Genel kuruldan bir üye seçilir. Tasfiye kurulu; derneğin mevcut nakdi durumunu, taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçlarını tespit eder. Mevcut nakit ve alacaklar, derneğin borçlarını karşıladığı takdirde kalan nakit para ile taşınır ve taşınmaz malların Türk sigorta Sektörüne hizmet için kurulmuş Dernek ve vakıflardan hangilerine bağışlanacağı Tasfiye kararının alınması sırasında Genel Kurulca kararlaştırılır. Tasfiye kurulu; yapılan bütün işlemleri tutanaklarla tespit etmek ve beş sene süre ile bu tutanakları saklamak zorundadır,

Madde: 17 – Tüzükte Bulunmayan Hükümler

Derneğin tüzüğünde açık hükümler bulunmaması halinde DERNEKLER KANUNU ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde: 18 – Kurucular

Derneğin on dört kişiden oluşan kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Haluk Akan Turhan Avşar Yaşar Aybek Melih İsfendiyar Ali Neyzi Aziz Önen Adnan Özberk İlham Saner Nurettin Somer Faruk Seven Fahiman Şakarcan Ömer Yalnızoğlu Nurettin Yamanlar Osman Yücesan

İşbu Tüzük Sigorta Tatbikatçıları Derneğinin 30.04.2008 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir